Artikel 9: Facturatie

 

De factuur wordt opgemaakt aan de hand van de in artikel 8 gemaakte kosten en prijzen. De facturen worden opgemaakt op basis van de door de chauffeur opgegeven uren en door de chauffeur en  IForFacility gemaakte kosten met betrekking tot de opdracht.

 

Artikel 10: Betaling

 

De factuur van IForFacility dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan op de door IForFacility aan te geven wijze. Betaling van het verschuldigde bedrag aan een ander dan de Opdrachtgever geldt niet als bevrijdende betaling. De betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta en Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting of verrekening van de factuur met de door hem gepretendeerde vorderingen op IForFacility.

 

Bij de versturen van een aanmaning wordt het factuur bedrag met € 2,50 administratiekosten verhoogt. Indien wij de betaling 14 dagen na aanmaning nog niet hebben ontvangen, zijn wij genoodzaakt de administratiekosten te verhogen naar € 30,-. Mocht de betalingen alsnog uitblijven zijn wij genoodzaakt de vordering uit handen te geven aan een derde partij, waarbij alle kosten zullen worden doorberekend.

 

Opdrachtgevers die een betalingstermijn hanteren van 30 dagen of langer kunnen dit in overleg aanvragen, bij toezegging worden er 5% administratiekosten doorberekend.

 

Eventuele vragen, dan wel opmerkingen over een ontvangen factuur dienen binnen 7 dagen na factuurdatum bij IForFacility kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke wordt het factuur als akkoord bevonden en beschouwd. Eventuele vragen en/of opmerkingen na voornoemde periode worden niet in behandeling genomen.

 

Indien Opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet dan wel indien Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt gesteld, is Opdrachtgever van rechtswege in gebreke, zonder dat ingebrekestelling is vereist. In dat geval zijn alle vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk volledig opeisbaar, ook in het geval facturatie nog niet heeft plaatsgevonden.

 

Iedere betaling door Opdrachtgever strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldingen van deze bedragen strekt enige betaling door Opdrachtgever in mindering op de in de hoofdsom openstaande vordering(en). Een en ander ongeacht een eventuele andersluidende aanwijzing van de Opdrachtgever.

 

Artikel 11: Zekerheid

 

Indien de kredietwaardigheid van Opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, of anderszins goede grond bestaat dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet stipt zal nakomen, is de Opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van IForFacility terstond genoegzame en in de door IForFacility gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zonodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen, bij gebreke waarvan zij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.

 

Indien de Opdrachtgever aan een verzoek als bedoeld in lid a niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkend schriftelijk verzoek gevolg heeft gegeven, worden al zijn verplichtingen jegens IForFacility direct opeisbaar.

 

Artikel 12: Ontbinding

 

Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor hem uit de overeenkomst voortvloeit, voldoet, alsmede in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, onder curatele stelling van de Opdrachtgever, stillegging of liquidatie van diens vennootschap, of wanneer het vermogen van de Opdrachtgever onder bewind wordt gesteld, de Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld, of wanneer op de Opdrachtgever de wettelijke schuldsanering van toepassing wordt verklaard, is IForFacility te zijner keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de hem ver toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. IForFacility is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening van het hem toekomende te vorderen.

 

Indien behoorlijke nakomen door IForFacility ten gevolge van één of meer omstandigheden, die niet voor rekening van IForFacility komen – waaronder de omstandigheden in het vorige lid genoemd, weersomstandigheden, stakingen, overheidsmaatregelen zoals wegwerkzaamheden, de toestand van de auto naar beoordeling van IForFacility (zoals het ontbreken van functionerende remmen, geen veiligheidsgordels, kapotte verlichting), vertraging in het Openbaar Vervoer, ziekte van chauffeur waardoor niet tijdig een vervanging kan worden geregeld, geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk, hetzij blijvend, heeft IForFacility het recht de overeenkomst te ontbinden en is IForFacility aan Opdrachtgever geen schadevergoeding verschuldigd.

 

Artikel 13: verplichtingen Opdrachtgever

 

De Opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor het afsluiten van een WA- verzekering (conform de in de wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen gestelde eisen) en een inzittendenverzekering. Opdrachtgever is verplicht deze verzekering tijdens de gehele duur van de overeenkomst in stand te houden.

 

Artikel 14: Aansprakelijkheid

 

Voor directe/indirecte schade, daaronder begrepen gevolg schade, immateriële schade, bedrijfsschade, letsel, verliezen en/of milieuschade, veroorzaakt aan (goederen van) de Opdrachtgever of aan derden door niet, niet volledige of niet behoorlijke uitvoering van haar werkzaamheden is IForFacility slechts aansprakelijk in geval van opzet of grove schuld van IForFacility.

 

Onverminderd het bepaalde in lid a van dit artikel is IForFacility niet aansprakelijk voor : het niet of niet tijdig bereiken van de bestemming van Opdrachtgever als gevolg van onder meer slechte weeromstandigheden, omstandigheden in het verkeer welke vertraging veroorzaken, het niet of niet tijdig aanwezig zijn van de chauffeur als gevolg van vertraging in het Openbaar Vervoer of in het verkeer, dan wel door enige andere al dan niet voorziene oorzaak.

 

Onverminderd het bepaalde in lid a van dit artikel is IForFacility niet aansprakelijk voor; Schade aan het Voertuig die is ontstaan tijdens de uitvoering van de opdracht; schade of kosten als gevolg van het verlies van de no claim en/of de bonuskorting op de autoverzekering van de opdrachtgever; schade ontstaan van zaken en/of c.q. letsel bij inzittenden c.q. de passagier(s) aanwezig in het Voertuig tijdens de uitvoering van de opdracht; schade of kosten en gevolge van een verkeersongeval en/of verkeersovertreding en andere gevolgschade.

 

De Opdrachtgever vrijwaart IForFacility tegen alle aanspraken van derden voortvloeiende uit en/of verband houdende met door IForFacility verrichte werkzaamheden.

 

Artikel 15: Overmacht

 

Bij overmacht van tijdelijke of blijvende aard is IForFacility bevoegd, hetzij de uitvoering geheel of gedeeltelijk op te schorten totdat de oorzaak van de overmacht geheel of gedeeltelijk heeft opgehouden te bestaan, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, alles zonder dat de Opdrachtgever hieraan jegens IForFacility enig recht ontleent, zoals een vergoeding van hotelkosten, taxivergoeding en/of andere schadevergoeding(en). De Opdrachtgever is verplicht het gedeelte van de overeenkomst dat reeds is uitgevoerd naar evenredigheid en in verhouding tot de prijs het geheel te betalen.

 

Onder overmacht van tijdelijke of blijvende aard wordt voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden verstaan ieder al dan niet van buiten komende omstandigheid waardoor de nakoming van de overeenkomst al dan niet absoluut wordt verhinderd of bemoeilijkt, ook al was die omstandigheid voorzienbaar ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Als zodanige omstandigheden gelden in ieder geval, doch niet uitsluitend, rellen of demonstraties, onlusten of oproer, oorlog, maatregelen van overheidsredenen zoals wegwerkzaamheden, weersomstandigheden, stakingen, vertragingen in het Openbaar Vervoer, ziekte van de chauffeur waardoor niet tijdig een vervanging kan worden geregeld en overige omstandigheden waarop IForFacility geen invloed kan uitoefenen.

 

Artikel 16: Annulering

 

De opdrachtgever heeft de bevoegdheid om de overeenkomst kosteloos te annuleren, mits de annulering uiterlijk 24 uur voor aanvang opdracht plaatsvindt. Bij student chauffeurs wordt er bij annulering binnen 24 uur van de aanvang van de opdracht 2 uur doorberekend. Bij directiechauffeurs en auto met chauffeur wordt er bij annulering binnen 24 uur van de aanvang van de opdracht 4 uur in rekening gebracht.

 

Artikel 17: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

Op elke aanbieding, offerte en opdracht/overeenkomst tussen IForFacility en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Alle geschillen tussen IForFacility en Opdrachtgever uit hoofde van een overeenkomst of voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag of, zulks ter vrije keuze van de IForFacility, aan een bevoegde rechter.

 

Artikel 18: Geldigheid

 

De ongeldigheid van één of meer bedingen in deze Algemene Voorwaarden kan nimmer leiden tot aanspraken van de ene partij op de andere partij en laat de geldigheid van alle andere bedingen onverlet.

 

Alle titelwoorden die gebruikt worden in deze Algemene Voorwaarden en/of in een overeenkomst zijn voor het gemak en zijn van geen enkel belang voor de interpretatie van de Voorwaarden en/of de overeenkomst. Hieraan kunnen door Partijen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn niet alleen bedongen voor IForFacility, maar ook voor de bestuursleden van IForFacility en voor de werknemers van IForFacility, als waren zij door henzelf gedongen.